TE DREJTAT e PACIENTIT

Të drejtat për të përfituar shërbimet:

Çdo individ që ka aplikuar në spitalin tonë, ka të drejtë të përfitojë të gjitha shërbimet pa dallim gjuhe, feje, race apo besimi.

Pacientët tane kane të drejtë për të marrë informacion ne lidhje me trajtimet diagnostike dhe shërbimet e ofruara nga spitali yne për arritjen dhe perfitimet prej tyre.

Informimi dhe e Drejta për konsensus

Pacientet ose përfaqësuesit e tyre ligjorë kane të drejtë të marrin informacion te plotë per metodat e procedurat mjekësore te rekomanduara dhe të gjitha rreziqet e mundshme apo përfitimet e një ndërhyrje, alternativat e trajtimit dhe rezultatin nese nuk trajtohen ,menyren e zhvillimin e procesit duke sqaruar në gjuhën te cilen kuptojne dhe statusin e tyre shëndetësor. Nëse kerkesa e pacientëve eshtë raportuar me shkrim kanë të drejtë te marrin një kopje të procedurave të shkruara me të gjitha të dhënat mjekësore

Informacion

Pacientëve tanë, perveç informacioneve dhe konsensuseve mjekësore ligjore te detyrueshme ,efekte të rënda anësore për shkak të problemeve që lidhen me sëmundjen, rreziku i vdekjes,shanset e suksesit dhe me pasi të jene informuar per trajtim ka të drejtën për të marre vendim. Trajtimi mund te kryhet vetem [as marrjes se konsensusit nga pacienti. Pacientët duhet të japin informacion të saktë në lidhje me shqetesimet dhe kanë të drejtë për marrje informacioni ne lidhje me vlerësimin per trajtimin .

Pacientët dhe familjeve të tyre kanë të drejtë të marrin informacion ne lidhje me dhurim organesh dhe rruget per dhurim organesh dhe indesh.

Pacientët, duhet të informohen per hulumtimin klinik dhe eksperimente qe kryhen në spital , pacientët të cilët bien dakord te marin pjese menyra se si mund të marrë pjesë, kane te drejte te marrin informacion se si duhet te ruajne veten dhe familjet e tyre.

Njohje Zgjedhje Personeli dhe të Drejtat për Vlerësim:

Pacientët ka të drejtë për të zgjedhur mjekët ne lidhje me trajtimet e tyre, të dhena per infermierë dhe personelin tjetër shëndetësor identitetet,detyrat ,rolet dhe titujt e tyre, ka te drejte të zgjedhe dhe te ndryshoje,

Përzgjedhja e Bordit dhe të Drejtën për Vlerësim:

Pacientët tanë kane të drejtën tëzgjedhe dhe të nderroje insitucionin. per procedurat dhe kushtet e parashtruara nga legjislacioni natyrisht në përputhje me institucionin dhe kujdesin shëndetësor

Refuzim Trajtimi dhe e Drejta për Ndalim:

Pacienti perveç rasteve te detyrueshëm me ligj si per rezultatet e mundshme negative qe mund te lindin , pergjegjesia I perket pacientit, pacienti vetë ka të drejtë të refuzojë trajtimin ose të pezulluar trajtimin e planifikuar .

E drejta per privatesi

Pacientët gjatë gjithë procesit të trajtimit kane të drejtën e privatësisë, për të marrë shërbime në një mjedis të përshtatshëm.

Të gjithë individët të pranuar në spital për shkak të statusit shëndetësor, gjendja mjekësore e individit është e mbrojtur dhe i gjithë informacioni do të mbetet konfidencial edhe pas vdekjes. Ky informacion me kërkesë të hapur të pacientit ose me vendim te prere nga gjykata mund të shpjegohen.

Respektimi I te Drejtave

Te dhenat personale te pacientëve tanë janë të mbrojtura në të gjitha kohërat dhe në të gjitha rrethanat . Pacientet kane të drejtë të shqyrtojnë dhe te trajtohen me respekt ne nje ambient miqësor dhe me dashuri .

E drejta per Konsultim (Opinioni i dytë)

Pacientët tane kane te drejte te konsultojne dizgnozen dhe menyren e trajtimit me nje mjek konsulent.Mjeku konsulent rekomandon trajtim mjekësor, por mjek primar i pacientit do të aprovoje trajtimin.

E drejta për të përmbushur obligimet fetare Trajtimi i pacientëve, pavarësisht nga dallimet fetare kanë të drejtë që lirisht të praktikojne fenë e tyre nëse nuk ekzistojnë pengesa per trajtimin.

Gjithkush pret të jetë I sigurte ne Institutin e Shëndetit ku do trajtohet dhe ka të drejtë të beje kerkime mbi te. Per pacientët, vizitorët dhe të afërmit e tyre ,ne spitalin tone jane marre masa të tilla si masat shoqëruese të nevojshme për mbrojtjen dhe sigurinë e jetës .

Ne Spitalin tone per fëmijët, handikapatët dhe individë të moshuar (personat qe jane vetëm, te cilet kanë nevojë për kujdes, pa vëzhgues familjar) merren masat adekuate të mbrojtjes. Cdo pacient ka të drejtë të ketë një vëzhgues familjar dhe vizitor

Pacientët, në përputhje me parimet dhe procedurat e përcaktuara nga spitali kane të drejtë që të pranojnë vizitorët dhe të ketë një vëzhgues familjar,

Sugjerim Ankesash dhe Raportimi i te drejtave sugjeruese

Pacientët dhe te afermit e tyre në rast te shkeljes së të drejtave ne spitalin tone per fillimin e mekanizëmit te ankesave , shqyrtimet, finalizimet ,rishikimet dhe per perfundimet kane të drejtë te njoftohen për rezultatin.

Rregullat e insitucioneve Shëndetesore dhe Zbatimet

Pacientët tanë ka të drejtë të marrë informacion në lidhje me rregullat e spitalit dhe praktikave qe janë zbatuar.

Hulumtimet dhe Trajtimet e Simptomave

Pacientët tanë para trajtimit, duhet ti mesojne ne lidhje me shërbimet qe do te marrin për çmimet dhe me pas për sherbimet e marra pas trajtimit në këmbim të tarifave të shërbimit duhet te paguajne shpenzimet dhe ka të drejtë të kërkojë dhe të marrë një faturë të detajuar

Make An Appointment