DOKUMENT LEJE

Nese pacienti eshte nen 18 vjeç, prindrit (nena-babai) ose perfaqesuesit ligjor kane te drejte mbi pacientin. Ne raste kur pacienti nuk firmos vete, eshte e vlefshme ne nje rradhe te percaktuar si vijon firma e perfaqesuesit ligjor, bashkeshort-it/tes, nenes, babait.

Pranoj kuren dhe proçesinmbi te cilen doktori medha informacion te mjaftueshem.

U informova ne lidhje me perftimin qe do te kem pas kures/proçesitte sugjeruar nga doktori

U informova ne lidhje me riskun/ komplikacionet qe do te kem pas kures/proçesitte sugjeruar nga doktori.

Jam informuar ne lidhje me alternativat mbi kuren/ proçesin qe me eshte sugjeruar. Me eshte dhene mundesia te bej pyetje dhe te marr pergjigje te kuptueshme ne lidhje me kuren/ porçesin qe me eshte sugjeruar. Po e firmos kete dokument lejeje pasi plotesova vendet e pa plotesuara ne dokumentin e lejes.

Data __/__/__
Emer Mbiemer i pacientit ________________________ Firma:__________________
Emri Mbiemri i te afermit te pacientit: ________________________ Firma:__________________

Si doktori pergjegjes per Diagnozen/Kuren e pacientit, jam i mendimit qe e informova mjaftueshem pacientin / te afermin e pacientit ne lidhje me Kuren / proçesin qe do te kryhet, dhe mendoj qe e ka firmosur kete dokument lejeje pasi e ka kuptuar ate ne teresi.

Emer Mbiemer i Doktorit:______________________ Firma:_________________________

Make An Appointment