KONSENSUS INFORMATIVI PACIENTIT mbi ADMINISTRIMIN e GJAKUT dhe DERIVETEVE te TIJ

Ky konsensus eshte pergatitur sipas Ligjit te Republikes Turke mbi te drejtat e pacientit dhe Mjekesine dhe Kodit penal te Republikes Turke.

Emer Mbiemer:
Protokoll No:
Datelindja:
Gjinia:

Informacion i Pergjithshem
Ne momentin e nderhyrjes do te perdoret gjaku i mbledhur nga fusha operatore. Gjaku do t’ju jepet vetem pas analizimit te hollesishem per pranine ose jo te ndonje semundjeje.
Qellimi i transfuzionit te gjakut dhe situatat kur eshte i nevojshem ky veprim.
Qellimi i transfuzionit te gjakut eshte zevendesimi i sasise se humbur te gjakut, rikthimi ne vlera normale te elementeve te gjakut,te faktoreve te koagulimit dhe te imunitetit, si dhe nxitja e palces se kuqe te kockave per hematopoeze (krijimin e elementeve te gjakut).

Situatat qe kerkojne transfuzion gjaku:

Komplikacionet te lidhura me proceduren:

  1. Komplikacionet akute (te menjehereshme) : njollat ne lekure, temperature, dhimbje e kraharorit dhe e ijeve, rrahje te shpejta te zemres (takikardi), ulje e tensionit arterial, prania e qelizave te kuqe te gjakut ne urine, gjakosje e madhe ne forme curgu ne fushen operatore, vdekje.
  2. Komplikacionet alergjike: temperature, urtikarie ne lekure, spazem/ngushtimi i rugeve ajerore dhe veshtiresi ne frymemarrje, njolla ne lekure pas transfuzionit te gjakut, imunosupresion (ulje e forcave imunitare te organizmit)
  3. Rreziku per transmetimin e semundjeve ngjitese: hepatit, AIDS, citomegalovirus, Epstein –Barr virus, semudnjet parazitare (malarja,toksoplazmoza) infeksionet bakteriale (sifiliz, bruceloze, jersinioze)

U informova mbi administrimin, proceduren dhe komplikacionet e transfuzionit te gjakut dhe derivateve te tij te keshilluar nga mjeku.
E pranoj administrimin
Emer Mbiemer:
Data:
Ora:
Nenshkrimi:
Nqs pacienti eshte nen 18 vjec, prinderit e tij / saj (nena-babai) ose kujdestari ligjor jane te autorizuar per te nenshkruar.
Nqs gjendja e pacientit nuk e lejon ate te nenshkruaj, nenshkrimi I kujdestarit te tij / saj ligjor, bashkeshortit, nenes dhe babait jane te vlefshem respektivisht.

Emri Mbiemri i perfaqesuesit te pacientit
Nenshkrimi:

Ne cilesine e mjekut pergjegjes per diagnostikimin / trajtimin e pacientit nenshkruaj kete konsensus informues pasi kam informuar ne menyre te mjaftueshme pacientin / perfaqesuesin e pacientit mbi trajtimin /operacionin / nderhyrjen dhe se ky informacion eshte kuptuar ne teresine e tij nga pacienti / perfaqesuesi i pacientit.

Emri Mbiemri i Mjekut
Data
Ora
Nenshkrimi

Ne rast se pacienti nuk kupton gjuhen dhe ka probleme komunikimi:
Perktheva te gjithe informacionin e shpjeguar nga mjeku. Sipas mendimit tim ky informacion eshte kuptuar nga pacienti / perfaqesuesi i pacientit.

Emer Mbiemer i Perkthyesit
Data
Ora
Nenshkrimi

Make An Appointment